တစ္၀က္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီး လိုက္လုပ္လို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္း၍လိမ္ေပးပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာေနာက္တြင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲကို ေပါင္း၍က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွထပ္ဆင္ပါ။