ႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္အလွ

0

ကိုယ္တိုင္လိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပထားသလို သူမ်ားကိုလည္း အရင္စမ္းလုပ္ႀကည့္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ပြရႈပ္မသြားေစရန္ ေကာ္ရည္အရင္ျဖန္းေပးပါ။

ႀကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္ေလး လုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲထားပါ။

ခြဲေႀကာင္းအဆုံး ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

စုကိုင္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ညာဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

အဆုံးထိဆက္လုပ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေခါင္းစည္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။