အျမင့္ေခြေဘာလုံးဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ခြဲေႀကာင္းအရင္ခ်ပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ေလး စုစည္းပါ။

လက္ႏွစ္လုံးျခားၿပီး ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕ပို႔ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ပို႔ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ ဆံခံအုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်ပါမယ္။

ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္ကို စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

မ်ားတဲ႔ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံထုံးကပ္လွ်က္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ပထမအေခြကပ္လွ်က္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အကုန္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခမ္းလုံးကို ဆံထုံးနားကပ္၍ အေခြေလးမ်ားလုပ္သြားပါ။

ဆံထုံးေနာက္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္တစ္ျခမ္းလုံးကိုလည္း အေခြေလးမ်ား လုပ္သြားပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။