တစ္လႊာဆံထံုးထံုးနည္း

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လြယ္ကူတဲ့တစ္လႊာဆံထံုးထံုးနည္းကို တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ Alice က တင္ျပေပးပါမယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းေပးရပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းေပးရပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို Donut ကြင္း စြပ္ေပးရပါမယ္။

Donut ကြင္းေပၚကို ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

2.ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွျပန္႔ေနေသာဆံပင္မ်ားကိုအေနာက္သို ့ စုေပးရပါမယ္။

အေနာက္သို႔စုထားေသာ ဆံပင္ကိုနွစ္ေခ်ာင္းခြဲ ေပးရပါမယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

အဆံုးထိ လိမ္ေပးရပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚသို႔ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွတစ္၀က္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ေလးယူေပးရပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲ ေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အနည္းငယ္ေလး ဆြဲေပးရပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ထပ္၍ အနည္းငယ္ ယူေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းထပ္၍ ခြဲေပးရပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းပဲ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီး အနည္းငယ္ဆြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးတစ္ခုကို အေပၚသို႔ပတ္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္းထပ္၍ ပတ္ေပးပါ။

ၿမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။