ႏွစ္ဖက္လိပ္စည္းနည္း

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီလုပ္ျပထားလို႔ လိုက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

လိမ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလည္းယူပါ။

လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာ နွစ္စကိုစည္းပါ။

ဒုတိယတစ္ဆင့္ကိုလည္း ထိုနည္းတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို ပထမစည္းထားေသာဆံပင္ထဲထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်ပါ။

ေအာက္ဆံပင္မွ ေဘးနွစ္စယူပါ။

စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီး စည္းပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကိုဖြပါ။

အလွဆင္ပါ။