ခရုေခြအပတ္ဆံထံုး

0

လြယ္ကူျပီး ရိုးရွင္းတဲ့အတြက္ လိုက္လုပ္နိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ျခင္း လုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္၀က္ကိုစည္းမည္။

တစ္၀က္စည္းမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူကာေခြမည္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးမည္။

ခရုေခြပုံစံ ေခြပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွထပ္ယူကာေခြျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အကုန္ေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ ေခြျပီးကလစ္ထိုးပါ။

အဆင့္ဆင့္ေခြကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။