ဆံပင္အရွည္ျဖစ္ေအာင္စည္းနည္း

0

သာမာန္စည္းနည္းေလးနဲ႔ အျမင္ေလးဆန္းေအာင္ လုပ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ထိပ္ဆံုးဆံပင္ကို ယူၿပီးစည္းေပးပါ။

အဆင့္ဆင့္ သံုးဆင့္စည္းမည္။

အလည္တစ္၀က္ကိုလည္း ယူၿပီးစည္းပါ။

ေအာက္ဆံုးက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္းေျပေျပေလးစည္းေပးပါ။

ထိပ္ဆံုးပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ခြဲယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေၾကာင္းခြဲပါ။

သံုးေၾကာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုအဖ်ားထိက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကိုဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ အေပၚဆံုးစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ပတ္ၿပီးလွ်င္ အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ ျမင့္သေယာင္ျဖစ္ေအာင္ လွန္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။