အတြင္းေခြဆံထံုး

0

အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႕လို႕ရမည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ခ်န္ၿပီးအေနာက္ဆံပင္ကိုပါခ်န္ပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေနာက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။။

အေရွ႕မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။