ပတ္လည္ေလးခ်ိဳးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးတာ သေဘာက်တဲ့ညီမေလးတို႔မမတို ့အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ပတ္ပတ္လည္ဆံပင္ခ်န္ထားၿပီး ထိပ္ကိုစုစည္းပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္ပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းထည့္ပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚဆံပင္ကို အုပ္ခ်ပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚမွ ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ဆံပင္စည္းကာက်စ္ပါမည္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ယွက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရွ႕မွ ဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ေနာက္မွဆံပင္တစ္စကိုယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

ဆက္၍က်စ္သြားပါ။

ပတ္ပတ္လည္က်စ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။