က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္အလြယ္တကူေလးနဲ႔ ျပဳလုပ္လို႔ရနိုင္မည့္ က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးတစ္ဖက္သို႕ပို႕ပါ။

တစ္ဖက္သို႕ပို႕ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။