ကိုယ္တိုင္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္ဘဲ လုပ္လုပ္ သူမ်ားကိုဘဲလုပ္ေပးေပး အဆင္ေျပၿပီးသပ္ရပ္လွပတဲ႔ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္အယွက္ကိုမွ လိမ္သြားပါမယ္။

လိမ္လိုက္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္ပါ။

ေအာက္ဆုံးမွ က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္ပါ။

ေနာက္ဆုံးဆံပင္ကို ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္ပါ။

ထပ္ျပီးဆံပင္ကို ပတ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။