ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

0

ဆန္းဆန္းေလးေတြႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ေသေသသပ္သပ္ေလးျဖင့္ အလွဴပြဲ မဂၤလာပဲြမ်ားသြားလုိေသာသူတို႔အတြက္ ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး ၀ုိင္းကုိဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္တြင္စုစည္းပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ကြင္း၀ုိင္းကုိ ထည့္ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံးကုိ ကြင္း၀ုိင္းေပၚသုိ႔ျဖန္႔ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ျဖန္႔ထားေသာ ဆံပင္မွဘယ္ညာႏွစ္ဘက္ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ဘယ္ညာႏွစ္ဘက္စီကုိ အလိမ္လုပ္ၿပီးရစ္သြားပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းေအာက္ဘက္သုိ႔လက္ႏႈိက္၍ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ အၿမီွးပုိ္င္းကုိ ဆဲြပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းေအာက္ဘက္မွ ထြက္လာေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အၿမွီးပုိင္းကုိ အေပၚသုိ႔ဆဲြတင္ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ျဖန္႔ထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိထပ္ယူပါ။ (*အၿမွီးပုိင္းဆဲြထုတ္ထား ေသာ ဆံပင္ကုိ လည္းကုိင္ထားပါ။)
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

အနည္းငယ္ထပ္ယူေသာ ဆံပင္ႏွင့္ အၿမီွးပုိင္းဆဲြထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လုပ္ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းေအာက္ဘက္သုိ႔လက္ႏႈိက္၍ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ အၿမီွးပုိ္င္းကုိ ဆဲြပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ကြင္း၀ုိင္းေအာက္ဘက္မွ ထြက္လာေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အၿမွီးပုိင္းကုိ အေပၚသုိ႔ဆဲြတင္ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

အားလုံးၿပီးဆုံးသြားလုိ႔ ေနာက္ဆုံးအေခ်ာင္းပဲက်န္ပါေတာ့မယ္။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ေနာက္ဆုံးအေခ်ာင္းကုိ အ၀ုိင္းႏွင့္ ကပ္၍ ကလစ္ထုိးပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

အၿမွီးပုိင္း က်န္ေနပါမည္။ က်န္ေနေသာ အၿမီွးပုိင္းကုိ အ၀ုိင္းေအာက္ဘက္သုိ႔ပတ္ လုိက္ပါ။
ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း

ေခာတ္မီွဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး၀ုိင္း