ေနာက္တြဲအလိမ္ပတ္ဆံထံုး

0

လွပၿပီးက်က္သေရရွိေစမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားစည္းဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ခ်န္ၿပီးအေနာက္ဆံပင္ကိုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

ဆံခံကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုေဘးသို႕ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အျခားတစ္ဖက္သို႕ပို႕ပါမယ္။

လိမ္ၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေအာက္သို႕ပို႕ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။