ႏွစ္ဖက္လိမ္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္း လြယ္ကူတဲ့အတြက္အျပင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္လို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လို္က္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ကြင္းတံကိုလိမ္ထားေသာတစ္ဖက္တြင္စိုက္ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။