အ၀ိုက္က်စ္ဆံျမွီးက်စ္နည္း

0

ရံုးသြားေက်ာင္းတက္စည္းနိုင္တဲ့ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္နည္းကို Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ တင္ျပေပးမွ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စစည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးစည္းပါမယ္။


ဆံပင္စစည္းပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးခြဲေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္း ခြဲေပးရပါမယ္။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူျပီး က်စ္ေပးရပါမယ္။


အဆံုးထိမက်စ္ပဲ ဆံပင္တစ္၀က္ေလာက္ထိ က်စ္ေပးရပါမယ္။


2.က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွအနည္းငယ္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။နွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။အနည္းငယ္က်စ္ေပးၿပီး ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဆက္က်စ္ရပါမယ္။ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍ က်စ္ေပးပါ။


က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ေပးျပီး က်စ္ထားျပီးေသာက်စ္ဆံျမီွး သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ စည္းေပးရပါမည္။

2.ၿပီးျပည့္စံုပါျပီ။