အလိပ္အပတ္ဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းျပီး လြယ္ကူတဲ့အတြက္ ျပန္လုပ္နိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ျပထားပါတယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲကာက်စ္မည္။

ေရွ႕မွဆံပင္ထပ္ယူကာ က်စ္ပါ။

တစ္ဖက္မွ လည္းယူပါ။

ေရာက်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္ပါ။

တစ္၀က္ေလာက္က်စ္ျပီးစည္းပါ။

ေဘးနွစ္ဖက္ကို ဆံပင္ကိုဖယ္ျပီး အလယ္ဆံပင္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုလိမ္ပါ။

ပတ္ပါ။

ဆံထံုး ထံုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုဘီးနွင့္အျပားလိုက္ေလးယူပါ။

ဆံထံုးကို ပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလည္းယူကာပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။