ဆံပင္အလိမ္တစ္၀က္ထံုးစည္းနည္း

0

အလြယ္တကူစည္းဖြဲ႕လို႕ရမည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကိုသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႕ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကို ေအာက္ဆြဲခ်ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။