ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္းမခက္ခဲလို႔ dolly ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့့္ကို ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လို္က္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ကြင္းတံကိုလိမ္ထားေသာတစ္ဖက္တြင္စိုက္ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လို္က္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ကာဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအျပင္ဘက္ကိုလိပ္တင္ပါ။

အဆံုးထိကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းဘက္ကိုေခါက္တင္ပါ။

အဆံုးထိကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။