ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္လုပ္ရ ေသာလြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္းေလးကုိ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘင္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိ ေနာက္သုိ႔ယူၿပီးစည္းပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သားေရကြင္းေပၚသုိ႔ ပတ္လုိက္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

စညး္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္သုိ႔ လက္ျဖင့္ထုိးၿပီးအေပါက္ေဖာက္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အေပါက္ေဖာက္ထားေးသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ထည့္ၿပီး အၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

စညး္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္သုိ႔ လက္ျဖင့္ထုိးၿပီးအေပါက္ေဖာက္ၿပီး အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိ အေပါက္ထဲသုိ႔ထည့္ၿပီး အၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိထပ္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္သုိ႔ လက္ျဖင့္ထုိးၿပီးအေပါက္ေဖာက္ၿပီး အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိ အေပါက္ထဲသုိ႔ထည့္ၿပီး အၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္း အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း