သံုးဆင့္လိမ္အလွစည္းနည္း

0

လြယ္ကူၿပီးလူတိုင္းလုပ္နိုင္မယ့္ ပံုစံေလးေတြျဖစ္လို႔ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍လိမ္ပါ။

ထိပ္နားကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းကာသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ေပးပါ။

ကြင္းတံထဲကိုက်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္မွကိုယူပါ။

အေနာက္တြင္ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းကာကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔က်န္ေနေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္အနည္းငယ္ကုိထပ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းကာကြင္းတံကိုအလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔က်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ဆံထံုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။