တစ္ပတ္လွ်ိဳအေခြဆံထံုး

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရသလို သူမ်ားကိုလည္း လုပ္ႀကည့္ေပးလို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

တစ္ပတ္လွ်ိဳဆံထုံးလုပ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

ပိုေသာအစကို လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

အေခြေလးလုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ အေပၚဆံပင္ကို အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ထပ္လိမ္လိုက္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိ လိမ္သြားပါ။

ဆံထုံးနားတြင္ အလိမ္ကို ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။