ဆြမ္းေကၽြးသတို႔သမီး ေနာက္တြဲဆံထုံး(၁)

0

သင္ယူေလ႔လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကို ငါးရိုးအကပ္က်စ္သြားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲၿပီး ယွက္လိုက္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ ဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚအုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလည္း ဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚအုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာ ေဘးအစေလးေတြကို ယူပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ေဘးဘက္မွ အစကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္ကို ပို႕ပါ။

ေနာက္ထပ္ ေဘးဘက္မွ အစကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္ကို ပို႕ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ ဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံပင္အရင္းတြင္ ကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဆန္႕က်င္ဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။