က်စ္ဆံၿမွီးအေခြက်စ္နည္း

0

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြက်စ္နည္းကို တစ္ဆင့္ျခင္းဆီ Alice က တင္ျပေပးမွာပါ။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးစည္းေပးပါ။


က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကိုႏွစ္ဖက္ခြဲေပးပါ။

အေပၚမွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲေပးပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္နွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္က်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ေပးပါ။က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဆီယူျပီး က်စ္ေပးရပါမယ္။ေအာက္ထိ ဆက္က်စ္ေပးပါ။


အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ေပးပါ။


2.ဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္း အဆံုးထိက်စ္ေပးရပါမယ္။က်စ္ၿပီးသားဆံပင္မ်ားကို ေခြေပးပါ။အဆံုးထိေခြတင္ေပးပါ။ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။


က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြျပီး ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။


Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။