အတြင္းထည့္က်စ္ဆံၿမွီး

0

အလြယ္တကူစည္းလို႕ရတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။။

ကြင္းတံထဲသို႕ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႕ ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

စည္းၿပီးေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။