ဖဲျပားအလွစည္းနည္း

0

လြယ္ကူစြာစည္းလို႔ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခြဲထားပါ။

ဆံပင္ကိုဖဲျပားပံုလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ခ်နပါ။

အေနာက္မွက်န္ဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းလိုက္ေသာဆံပင္မွအေပၚယံအနည္းငယ္ကိုယူလိုက္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲကိုက်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ယူကာလိမ္ေပးပါ။

တစ္၀က္ေလာက္တြင္ေခါက္လိုက္ပါ။

ေခါက္ထားေသာအစကိုအလယ္မွက်စ္ဆံၿမီွးကြင္းထဲကိုထည့္လို္က္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုလိမ္၍ကြင္းထဲကိုထည့္လို္က္ပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။