ေနာက္တြဲအလိပ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရသလို သူမ်ားကိုလည္း လုပ္ႀကည့္ေပးလို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို ခြဲေႀကာင္းအရင္ခ်ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္လိုက္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္သြားပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚအုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ပိုေသာဆံပင္ကို ဆက္လိမ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

အတြင္းသို႔လိပ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲထပ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုအတြင္းဘက္ယူ၍ လိပ္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

အလွဆင္ပါ။