ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

0

ေဘးတေဇာင္း ဆံပင္စည္းထားၿပီး အေပၚမွာ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္ပုံစံေလးကုိ မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္ အလွဴပဲြမ်ားသြားရေသာသူတုိ႔အတြက္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္လုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူစည္းပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးပုိင္းခဲြၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိဆဲြဖြသြားပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘယ္ဘက္သုိ႔လိတ္တင္သြားပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

လုိအပ္ေသာေနရာကုိ လုိက္၍ကလစ္ထုိးပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ေဘးဘက္သုိ႔စုစည္းလုိက္ပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္နားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

သားေရကြင္းအေပၚသုိ႔ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိအၿမီွးပုိင္းေရာက္သည္အထိ ပတ္ပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည့္ေနရာမွာ ကလစ္ကို ေအာက္စုိက္ၿပီးထုိးပါ။
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း

ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း
ပန္းတစ္ပြင့္ေဘးတေဇာင္းဆံပင္စည္းနည္း