သႀကၤန္အလွထံုးဖြဲ႔နည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို၀င္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ၾကည့္ၾကေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္မွဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းကိုျပန္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ဆံပင္ကိုယူထပ္စည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုအေပၚစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ေပးပါ။

ေအာက္တစ္ဆင့္ဆံပင္အစကိုကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္အစကိုယူပါ။

သံုးေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္ေတြကိုယူကာဆက္က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ဖက္ကိုအဖ်ားမွေခြတင္ေပးပါ။

အေနာက္တြင္အဆံုးထိေခြတင္ကာကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြတင္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ပိေတာက္ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။