ေက်ာင္းသြား ရုံးတက္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရသလို သူမ်ားကိုလည္း လုပ္ႀကည့္ေပးလို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ထည့္က်စ္ၿပီး ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္္ထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ ဆက္က်စ္သြား၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ အေပၚမွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။