ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွး

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရသလို သူမ်ားကိုလည္း လုပ္ႀကည့္ေပးလို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ေလးမ်ားယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးအေပၚက်စ္ က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ထည့္က်စ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ထည့္က်စ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ထည့္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။