က်စ္ဆံျမွီးေဘးပတ္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ျပီး လွပတဲ့အတြက္၀ါသနာပါတဲ့ညီမေလးေတြ အတြက္ K က အဆင့္ဆင့္လုပ္ ျပထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုေနာက္လွန္ၿဖီးထားပါ။

တစ္၀က္စည္းထားပါမည္။

တစ္၀က္စည္းပါမည္။

သံုးေျကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ညာဘက္မွေရွ ့ဆံပင္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚမွ ဆံပင္စကို ပတ္ပီးဆြဲထုတ္ပါ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို က်န္လက္ျဖင့္ဆြဲထားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚကပတ္ျပီး ဆြဲထုတ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္သြားၿပီး ေအာက္ဖ်ားကို ပိုေသာဆံပင္စျဖင့္ ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။