က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးဆံပင္တစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို က်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အလယ္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေရွ႕နည္းအတိုင္လုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ၿပီး ဖြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။