က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

လြယ္ကူျပီးေတာ့ အဆင္ေျပေျပနဲ ့ထံုုးနိုင္ေအာင္ Alice က တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံထံုး ထံုုးပါမယ္။

ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းေပးရပါမယ္။

ဆံထံုး ထံုုးပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးရန္ Donut ကြင္းကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို Donut ကြင္းေလးယူျပီးေတာ့ စြပ္ေပးရပါမယ္။

Donut ကြင္းစြပ္ျပီးတာနဲ ့ ဆံပင္ကို အေပၚကေန ေသခ်ာျဖန္ ့ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုျဖန္႔ျပီးတာနဲ ့ ဆံထံုးပံုစံေလးျဖစ္ေအာင္ ေခါင္းစည္းၾကိဳး နဲ ့အေပၚကေနစည္းေပးပါ။

အေရွ႕တြင္က်ေနေသာဆံပင္မ်ားကို ခြဲေပးရပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို ့စုျပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲ ေပးပါ။

2.က်စ္ဆံျမီးက်စ္ကာ ပတ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲ ျပီးတာနဲ ့ က်စ္ဆံျမီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီးကိုအဆံုးထိက်စ္ေပးးပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီးကို ဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္

3.ျပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။