အခ်ည္ဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူလို ့ပ်ိဳေမေလးတို႔လည္းလုပ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ျပထားပါတယ္။

ပထမဆံုးဆံပင္ကို စည္းၿပီးဒိုးနတ္ကြင္း ထည့္ပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းကာ ထံုးပါမည္။

ဆံပင္ကို အေရွ႕ကိုလွန္ထားပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ႏွစ္စကို ခ်ည္ပါ။

အ၀ိုင္းသ႑ာန္ကိုင္ထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။


2.အဆင့္ဆင့္ယူကာခ်ည္မည္။

ေနာက္ဘက္ဆံပင္ တစ္စကိုယူပါ။

ေရွ႕ကပိုေနေသာ တစ္စကိုပါယူပါ။

ႏွစ္ခုကိုတြဲခ်ည္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္သြားၿပီး ပိုေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္စခြဲပါ။

လိမ္ပါ။

လိမ္ၿပီးထံုးေပးပါ

ထံုးၿပီးလွ်င္ဆံပင္ထဲထည့္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။