က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေၾကာင္း အလွစည္းနည္း

0

ေပါ့ပါးၿပီး လူငယ္ဆန္ဆန္ေလးနဲ႕အပူသက္သာေစမည့္ ဆံပင္စည္းဖြဲ႕ပံုေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းထပ္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ေအာက္တြင္ပူးၿပီးစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းစည္း၍ Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။