က်စ္ဆံၿမွီးအေခြအယွက္ဆံထံုး

0

ထံုးဖြဲ႕တာလြယ္ကူၿပီး လွပတင့္တယ္ၿပီး က်က္သေရရွိေစမည့္ျမန္မာဆံထံုးေလးကို ထံုးဖြဲ႔ႏုိင္ရန္တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေပၚမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။