ႏွစ္ထပ္က်စ္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းနည္းကိုလည္း လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္လို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။


ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္အစေတြကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္၍ဖြေပးပါ။

အေပၚကက်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

ေအာက္မွက်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။