ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီး

0

အလြယ္တကူစည္းလို႕ရႏိုင္မယ့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ယွက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။