အလႊာက်စ္ဆံၿမီွး

0

အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါေနာ္။

ဆံပင္ကို အားလုံးစု၍ေနာက္ဘက္တြင္ ခပ္ျမင့္ျမင့္စည္းေပးပါ။

တူ သို႔မဟုတ္ ဆံထိုးကို စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထိုးေအာက္ဘက္မွ လွ်ိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထိုးေအာက္ဘက္မွ လွ်ိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲ ထည့္က်စ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါ။

ထိုးထားေသာ ဆံထိုးကို ျဖဳတ္ပါမယ္။

ဆံထိုးျဖဳတ္လိုက္ၿပီး လွပစြာ ျဖာက်ေနပုံျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကို အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။