ေဘးတစ္ေစာင္း အလႊာစည္းနည္း

0

အလြယ္တကူလုပ္လို႔ရတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔လွန္သိမ္းၿပီး ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို တစ္လႊာစီယူၿပီး လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိမ္ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲ ထည့္လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ စည္းလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။