ႏွစ္ဖက္ယွက္ Fancy ဆံပင္စည္းနည္း

0

အလြယ္တကူစည္းဖြဲ႔လို႔ရမယ့္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

က်န္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီး အေနာက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။