က်စ္ဆံျမွီးနွစ္ထပ္ဆံထံုး

0

စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ညီမေလးတို ့လိုက္လုပ္နိုင္ေအာင္ K က လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူကာစည္းထားပါ။

တစ္၀က္စည္းကာ က်စ္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဖ်ားထိက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚတြင္ဆံထံုး ထံုးလိုက္ၿပီး ေအာက္ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲထားပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါ။

တစ္ဖက္မွခ်ထားေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ ဆံထံုးကိုပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိန္း ထားပါ။

ဆံထံုးကို အေနာက္ထိ ဆံပင္ႏွင့္ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

တစ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္းအေပၚမွ ဆံထံုးကိုပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးထားပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။