အလြယ္လုပ္လို႔ရေသာ အေခြဆံထုံး

0

လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္လို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို စုစည္းထားပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲ၍ အေခြလုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို လိမ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြထားေသာ ေနရာေလးမ်ားကိုပုံတြင္ျပထားသလို ခြကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ ထိန္းထားပါ။

အဆုံးကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ေလးမ်ားကို ဖြ၍ပထမအေခြအတိုင္း ပတ္သြားပါ။

အဆုံးကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံေလးေပၚေအာင္ ဖြေပးပါ။