က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္အလွစည္းနည္း

0

က်စ္ဆံၿမီွးအဆင့္ဆင့္က်စ္နည္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္လို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကိုေဘးခြဲကာတစ္ဖက္အေရွ႕မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲထည့္၍ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲထည့္၍ေပါင္းက်စ္ပါ။

ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ကာ က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါၿပီရွင္