ေဘာလံုးဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လွပေသသပ္ေအာင္ ထံုးဖြဲ႕ပံုေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကို သံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ တြင္ထည့္ၿပီးကိရိယာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိရိယာဖံုးေအာင္တင္ပါ။

တင္ထားေသာဆံပင္ကို စုၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီး က်န္ေနေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႕ပို႕ပါမယ္။

အေရွ႕မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္သို႕ပို႕ပါမယ္။

အေနာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။