ႏွစ္ဖက္အယွက္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြက ေအာက္မွေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

သံုးေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

တစ္၀က္ေလာက္ဆက္က်စ္ေပးပါ။

အေနာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုကိုင္၍ခြဲလိုက္ေသာဆီမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္၍က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။