ေလးေၾကာင္းက်စ္အလိမ္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ေလးေၾကာင္းက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေလးေၾကာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေၾကာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္မွယူကာသံုးေၾကာင္းအတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

သံုးေၾကာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္မွယူကာသံုးေၾကာင္းအတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကိုကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ ပိုေနေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။