အဆင့္ဆင့္ငါးရိုးသ႑န္စည္းနည္း

0

သာမာန္ကေန ခြဲထြက္တဲ့အတြက္ လုပ္ရတာလြယ္ အျမင္ေလးဆန္းေအာင္ K က လုပ္ျပထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုး စုစည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုး စုစည္းၿပီးအထပ္ထပ္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ထပ္စည္းပါ။

အတြင္းထည့္ကြင္းကိုယူပါ။

ဆံပင္ထဲသို႔အတြင္းထည့္ကြင္းထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ

ဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ကြင္းထဲသို ့ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါ။

အဆင့္ဆင့္စည္းၿပီးျပဳလုပ္ေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။