မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

0

ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး ထုံးၿပီး အလွဴ ၊ မဂၤလာေဆာင္ပဲြမ်ားသြားခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္စတုိင္က်လွပေသာသြင္ျပင္ျဖင့္ အျပင္ထြက္လုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ေခတ္မွီ ဆန္းသစ္ေသာ ပုံစံေလးဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ဆံပင္၏ညာဘက္အစြန္းမွဆံပင္ကုိ အနည္း ငယ္ခဲြယူ၍ ဘယ္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ဘယ္ဘက္သုိ႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကုိခဏကုိင္ထား၍ ညာဘက္ျခမ္း အျပင္မွ ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္အစြန္းမွဆံပင္္ ကုိအနည္း ငယ္ခဲြယူ၍ ညာဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ညာဘက္သုိ႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကုိခဏကုိင္ထား၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္း အျပင္မွ ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူၿပီး ညာဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ဆံပင္၏ညာဘက္အစြန္းမွဆံပင္ကုိ အနည္း ငယ္ခဲြယူ၍ ဘယ္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ လည္းအေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၿပီး နားေနာက္နားေလာက္ ေရာက္ရင္က်စ္လာေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ အနည္းငယ္ဆဲြဖြပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ဆဲြဖြထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္အၿမီွးပုိင္းကုိ ႏွစ္ေခ်ာင္းထုိးဆက္က်စ္သြားပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္ေလာက္က်စ္ၿပီးလွ်င္ သားေရကြင္းစည္းပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြၿပီး ဘယ္ဆံပင္ကုိယူပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းခ်ည္လုိက္ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ေပါင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကုိဘယ္မွညာ၀ႈိက္ၿပီး အေခြပုံစံလုပ္ပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

အေခြပုံစံကုိ လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိလုိက္၍ကလစ္ထုိးပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

အေခြႀကီးေပၚမွေန၍ ညာမွဘယ္၀ႈိက္သြားပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိကလစ္ထုိးပါ။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

ေက်ာက္တစ္လုံး ဆံထုိးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး

မင္းသမီးေလးရဲ႕ေဘးတစ္ေဇာင္းဆံထုံး