က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းထည့္က်စ္နည္း

0

ကိုယ္တိုင္က်စ္ခ်င္သူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး အတြင္းထည့္က်စ္ပါမယ္။

သုံးစခြဲပါ။

ညာဘက္မွအစကို အလယ္စေအာက္ထဲထည့္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အစကို ညာဘက္အစေအာက္သို႔ ထပ္ထည့္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ အစကိုယူပါ။

အလယ္စႏွင့္ေပါင္းလိိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္အစေအာက္ထဲ ထည့္ပါ။

အစႏွစ္ခုေပါင္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္သို႔ ညာဘက္မွအစကို ထည့္ပါ။။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။

ညာဘက္မွ အစကို ဆြဲယူထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲ ထည့္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အစကို ဆြဲယူထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုဖြထားေပးပါ။

အဆုံးထိ အဆင့္ဆင့္က်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။